چجور
برای کسب و کار خوب روبات تلگرام حرفه ای طراحی کنید طراحی ربات‌های تلگرام یا ساخت ربات تلگرام سفارشی شامل طراحی و پیاده سازی سفارشی بات‌های هوشمند تلگرام، ویژه مشاغل مختلف است. این خدمات به همراه پشتیبانی سالیانه با قابلیت‌های ویژه مانند اتصال به انواع فیدها، وب سرویس‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و ارائه گزارشات ویژه مدیریتی است .
موارد مورد نیاز
  • دمپایی ابری خیس
  • حشره کش برقی
چجور
گام 1 : برای کسب و کار خوب روبات تلگرام حرفه ای طراحی کنید  

چجور
گام 2 : طراحی ربات‌های تلگرام یا ساخت ربات تلگرام سفارشی شامل طراحی و پیاده سازی سفارشی بات‌های هوشمند تلگرام، ویژه مشاغل مختلف است. 
چجور
گام 3 : این خدمات به همراه پشتیبانی سالیانه با قابلیت‌های ویژه مانند اتصال به انواع فیدها، وب سرویس‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و ارائه گزارشات ویژه مدیریتی است .
چجور
گام 4 : تست گام چهار و تصویر