چجوری ایدی تلگرام بسازم
بیسب
گام 1 : یسبیسب
گام 2 : یبیسب